เกี่ยวกับเรา

บริการรับออกแบบโครงสร้างต่างๆ เขียนแบบแปลนขออนุญาติ www.แปลนบ้าน.com รับงานเขียนแบบบ้านชั้นเดียว บ้านชั้นครึ่ง บ้านสองชั้น บ้านสามชั้น อาคารพาณิชย์ ทาว์นโฮม บ้านแฝด โครงการหมู่บ้าน อาคารพาณิชย์ 8 16 24 คูหา งานอาคารสูง งานต่อเติมอาคาร งานโรงแรม งานคลีนิค งานร้านอาหาร รวมทั้งงานออกแบบภายในinterior design งานต่อเติมลิฟท์ งานห้างWall mart งานก่อสร้างต่อเติมอาคาร   งานก่อสร้างดัดแปลงอาคาร พร้อมทีมงานผู้รับเหมาในเครือครบวงจร และบริการต่างๆของเรามีดังนี้

–  บริการให้คำปรึกษาเขียนแบบและออกแบบอาคาร
–  บริการเขียนแบบขออนุญาติก่อสร้าง อาคารพักอาศัย อาคารอเนกประสงค์ อาคารพาณิชย์
–  บริการเขียนแบบโมเดลภายนอก 3D (perspective) จำลองโครงสร้างอาคาร
–  บริการออกแบบภายใน 3D ทุกมุมมอง
–  บริการ landscape design ออกแบบจัดสวนหย่อม
–  บริการเซ็นรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม และสถาปนิกควบคุม
–  บริการเซ็นแบบแปลนวิชาชีพวิศวกรระดับสามัญ
–  บริการเซ็นแบบแปลนวิชาชีพวิศวกรระดับภาคี
–  บริการเซ็นรับรองแบบวิชาชีพสถาปนิกระดับภาคี
–  บริการสถาปนิกควบคุมงานระดับภาคี
–  บริการวิศวกรควบคุมงานระดับภาคี
–  ประสานงานเจาะสำรวจชั้นธรณีอาคารเดิมพร้อมรายงาน
–  รับทำ รายการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรมอาคารระดับสามัญ
–  รับคำนวณโครงสร้างแบบบ้าน อาคารต่างๆ
–  ดำเนินการยื่นแบบขออนุญาต ค่าใช้จ่ายพิเศษ ค่าบริการประสานงานอื่นๆ
–  รับทำรายการประมาณราคาก่อสร้าง (BOQ) Bill of Quantities บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และ ปริมาณแรงงาน

ลักษณะขั้นตอนบริการของเรา ตามลำดับ

รับคอนเซป > ร่างแบบผังLayout > ลูกค้าแก้ไข > มัดจำค่าปรึกษาร่างแบบ > ทำแบบแปลนและขึ้นโมเดล > มัดจำว่าจ้างเขียนแบบ >ทำสัญญา> เริ่มเขียนแบบขออนุญาติ > ส่งแบบ > ชำระเงิน

**หมายเหตุลักษณะขั้นตอนปรับเปลี่ยนตามชนิดของงานที่ว่าจ้าง

1.ขั้นตอนการทำงาน
1.1การทำงานขั้นต้น
ภายหลังจากที่ได้ตกลงเรื่องแบบแปลนผังห้องและภาพภายนอกบ้านแล้ว ทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของโครงการใช้ในการจัดเตรียมเอกสารและเพื่อประกอบกับการเขียนแบบก่อสร้าง โดยจะขอข้อมูลดังต่อไปนี้
· ชื่อเจ้าของบ้านหรือชื่อผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างพร้อมที่อยู่ปัจจุบันเพื่อระบุลงในแบบ
· สำเนาบัตรประชาชน,หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทกรณีสร้างเชิงพาณิชย์แนบท้ายสัญญา
· ชื่อเจ้าของโฉนดที่ดิน (หากเป็นคนเดียวกับผู้ยื่นขออนุญาตก็ไม่ต้องใช้)ให้เขียนในใบมอบอำนาจให้ก่อสร้างบนโฉนดที่ดินอีกในตอนยื่นขออนุญาต
· สำเนาโฉนดที่ดินเท่าฉบับจริง(เท่านั้น) ห้ามย่อหรือรังวัดที่ดิน ที่เห็นหลักหมุดชัดเจนทุกแปลงที่ใช้ในงานก่อสร้าง
· แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ก่อสร้างโครงการเพื่อระบุลงในแบบก่อสร้าง(ให้ใช้คอมพิวเตอร์เข้า GOOGLE MAP,แชร์ที่อยู่ใน LINE ,วาดแผนที่ใกล้สถานที่สำคัญ
· ตำแหน่งถนนหน้าที่ดิน ความกว้างของถนนและเป็นถนนสาธารณะหรือ ถนนส่วนบุคคล

· กำหนดระยะระหว่างหมุดแต่ละหมุดของ หลักโฉนดที่ดิน ระยะห่างของตัวบ้านกับขอบเขตที่ดินแต่ละด้าน

1.2 การทำงานขั้นที่ 2
หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบในรูปแบบของการวางผังอาคาร วางผังห้องในขั้นตอนการทำงานขั้นตอนแล้วทางทีมงานจะทำการพัฒนาแบบดังกล่าวลงไปในรายละเอียดแบบก่อสร้างโดยขึ้นรูป3D แบบภาพperspective (โมเดลสามมิติ)แสดงภาพรอบบ้าน

หลังจากที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบในรูปแบบ3Dของอาคารแล้ว และอนุมัติในขั้นตอนแบบร่างครั้งสุดท้ายแล้ว ผู้ว่าจ้างต้องมัดจำค่างานตามงวดงาน ทางทีมงานจะนำแบบที่ได้รับอนุมัติ จัดทำแบบรายละเอียดตามที่ได้ระบุไว้ในขอบเขตของงาน ประกอบด้วย
1.2.1 แบบแบบก่อสร้างจริง (กระดาษขาว A3 – 5 ชุด ) พร้อมสถาปนิกและวิศวกรโยธาลงนามรับรองการออกแบบมีรายละเอียดดังนี้
· แบบสถาปัตยกรรม
· แบบวิศวกรรมโครงสร้าง
· แบบวิศวกรรมไฟฟ้า
· แบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

รวมแบบแปลนแยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ รวมจำนวนแผ่นประมาณ 40 แผ่น
1.2.2 เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่ทางทีมงานจัดเตรียมให้

– แบบก่อสร้างกระดาษA3 จำนวน 5 ชุด
– รายการคำนวณโครงสร้างA4 จำนวน 1 ชุด
– หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาต)
– หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (รับรองแบบที่ทำการยื่นขออนุญาต)
– สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กส.)พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– แบบภาพโมเดล 3D แบบภาพperspective ส่งในรูปแบบไฟล์
1.2.3 เอกสารที่ใช้ในการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างที่ทางผู้ยื่นขอต้องเตรียม

ไปติดต่อที่เทศบาล หรืออบต.ในท้องที่ จะให้แบบฟอร์มมาจัดเตรียม
– แบบฟอร์มยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง ข.1
– สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
– สำเนาโฉนดที่ดินที่จะปลูกสร้าง (ถ่ายสำเนาเท่าขนาดจริง) พร้อมเซ็นรับรองสำเนา ถูกต้องทุกแผ่น
– หนังสือมอบอำนาจกรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของโฉนดที่ดิน (หากเป็นคนเดียวกับผู้ยื่นขออนุญาตก็ไม่ต้องใช้)
2.งวดเงินงวดงาน

รวมค่าแบบก่อสร้างเป็นเงิน xx,xxx  (xxxบาทถ้วน)

งวดที่ 1 “ผู้ว่าจ้าง” ชำระเงินค่างวดงาน เป็นเงิน xx,xxx บาท (xxxบาทถ้วน) หรือประมาณ 30% ของค่าจ้างรวม
ให้แก่ “ผู้รับจ้าง”  เมื่อ “ผู้รับจ้าง” ได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังต่อไปนี้

  • รับโมเดลบ้าน รับคอนเซปลูกค้า ดำเนินการวัดแบบแปลนและการวางเลยเอ้าท์ของห้องต่างๆ และขึ้นโมเดลของบ้านสองชั้น ลูกค้าอนุมัติเขียน เพื่อเริ่มลงมือเขียนแบบขออนุญาติก่อสร้างต่อไป

งวดที่ 2 “ผู้ว่าจ้าง” ชำระเงินค่างวดงาน เป็นเงิน xx,xxx บาท (xxxบาทถ้วน) หรือชำระอีก 70% ที่เหลือ
ให้แก่ “ผู้รับจ้าง” เมื่อ “ผู้รับจ้าง” ได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังต่อไปนี้

  • เขียนแบบบ้านโครงสร้าง ภายใน ตกแต่ง ไฟฟ้า สุขาภิบาล ปริ๊นแล้วส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง จำนวน 5 ชุด พร้อมรายการคำนวณโครงสร้าง และ
  • วิศวกรระดับสามัญวิศวกรลงนามในแบบแปลนทุกแผ่นพร้อมรับรองรายการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรมโครงสร้าง
  • สถาปนิกลงนามในแบบแปลนทุกแผ่น
  • รายการประมาณการค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง (Bill of Quantities/B.O.Q.)

3.การส่งมอบเอกสาร

ผู้รับจ้างจะส่งมอบเอกสารตามรายละเอียดแบบข้างต้นโดยจะแบ่งเป็นสองชุดดังนี้

  • แบบสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้างจำนวน 5 ชุด
  • แบบสำหรับผู้รับเหมา 1 ชุด

  4.รายการที่ไม่ครอบคลุมในค่าบริการ
4.1 การเจาะสำรวจคุณภาพดินในการรับน้ำหนัก (สามารถแนะนำให้ได้)
4.2 การรังวัดตรวจสอบที่ดิน หรือหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน
4.3 การยื่นขออนุญาต รวมถึงค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบขออนุญาตติดต่อทางราชการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าพิเศษอื่นใด ในการยื่นแบบขออนุญาตต่างๆ ของทางราชการเป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง (เพิ่มเติมภายหลังได้)
4.4 การบริหารงานก่อสร้าง
4.5 การควบคุมงานก่อสร้าง (เพิ่มเติมภายหลังได้)
4.6 การออกแบบตกแต่งภายใน (เพิ่มเติมภายหลังได้)

5.เงื่อนไขอื่นๆ

–       ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้อนุมัติผ่านงานออกแบบตามงวดงานที่ 1 ถึง งวดงานที่ 4 แล้ว ผู้ว่าจ้างประสงค์จะแก้ไขแบบ ไปจากเดิมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ลดขนาดของแบบแปลนให้เล็กลง หรือตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป หรือไม่ผ่านการขออนุญาตก่อสร้าง ผู้รับจ้างยินยอมที่จะแก้ไขแบบเพิ่มให้แก่ผู้ว่าจ้างในสัดส่วนที่เหมาะสม และผู้ว่าจ้างต้องขยายระยะเวลาการทำงานแล้วเสร็จตามส่วนของงานที่ผู้รับจ้างได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

–       ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง ได้มีการขยายขอบเขตความรับผิดชอบในการออกแบบไปจากเดิมจากที่ได้ตกลงกันไว้มากกว่า 10% ของขนาดเดิม หรือเปลี่ยนรูปแบบ รูปลักษณ์ภายนอกใหม่ หรือออกแบบใหม่ ผู้ว่าจ้างยินยอมชดเชยค่าบริการเพิ่มให้แก่ผู้รับจ้างในสัดส่วน ค่าดำเนินการตามข้อตกลงเดิม

–       ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการ ตามระยะเวลานัดหมาย เพื่อที่จะให้งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ได้นั้น ผู้ว่าจ้างจะต้องขยายระยะเวลาการทำงานให้แก่ผู้รับจ้าง ตามระยะเวลาที่เห็นว่าเหมาะสม

–       ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการ ให้งานแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ได้นั้น โดยเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้างเอง ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการ   จนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม หรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะจัดจ้างบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการแทนผู้รับจ้างจนงานแล้วเสร็จสมบรูณ์ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไปโดยสิ้นเชิง

–       ในกรณีงานบกพร่อง   หรือไม่เหมาะสมตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง อันเนื่องจากผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรม ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าบริการจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงไม่รับจัดการและ/หรือไม่สามารถดำเนินการแก้ไขความบกพร่องผู้ว่าจ้างมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะจัดจ้างบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการแก้ไขแทนผู้รับจ้างจนกระทั่งความบกพร่องนั้นหมดไปหรือเป็นประการอื่นใดตามที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างต้องเสียไปโดยสิ้นเชิง

แปลนบ้าน.com แปลนบ้านชั้นเดียว แปลนบ้านสองชั้น เขียนแบบแปลน ออกแบบบ้าน | © 2018